คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

คณะกรรมการชมรมฯ

คณะกรรมการ...ชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

 

1 นายพิระวัฒน์ ศิริแก้วสกุล ประธานชมรมฯ
2 ผศ.ณิชานันทน์ ปัญญาเอก รองประธานชมรมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา
3 นายลือชัย หอมสาย รองประธานชมรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา
4 นางพวงทอง พูลเรือง เลขาธิการชมรมฯ
5 นางระพีภรณ์ คูอุดมเลิศ นายทะเบียน
6 นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ เหรัญญิก
7 นางสาวรัชดาพร ขาวกงจักร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นางเบ็ญจมาภรณ์ มามุข ประชาสัมพันธ์
9 นางรัชนี หอวิจิตร ปฏิคม
10 พญ.พัทธวรรณ มนตรีรตินันท์ ปฏิคม
11 นางยุวดี อุปนันท์ ปฏิคม
12 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ กรรมการ
13 รศ.พรเทพ ถนนแก้ว กรรมการ
14 นายสัมฤทธิ์ ศรีสำราญ กรรมการ
15 นายปราโมช กิมรัชต์โชติ กรรมการ
16 นายสุรพงศ์ ใจเมือง กรรมการ
17 นางสายชล จิตภิลัย กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
18 ผศ.อารีย์ พาวัฒนา กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
19 ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพาณิช กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
20 นายธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
21 ผศ.พรพิมล ชูสอน กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
22 ผศ.ประทานพร แจ่มเจริญทรัพย์ กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
23 นางจรรยา ศรีสำราญ กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
24 ผศ.พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
25 นางนภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
26 นางศุภร จารุจรณ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
27 นางสายหยุด ขันขวา กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
28 นางชุติมา วงษ์พระลับ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
29 ผศ.วิชิต เผือกนอก กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
30 นางเกษราภรณ์ สรวลเส กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา