คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

ทำเนียบประธานชมรมฯ

ทำเนียบประธานชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 

 

ชื่อ - สกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. นายสุชาติ ประทีประวณิช

ส.ค. 2530 – ก.ค. 2531

2. นางวิลัย เหล่าวิโรจนกุล

ส.ค. 2531 – ก.ค. 2533

3. นายชนะ สมใจวงษ์

ส.ค. 2533 – ก.ค. 2536

4. นางอมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

ส.ค. 2536 – ก.ค. 2543

5. ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ

ส.ค. 2543 – ธ.ค. 2549

6. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์

ธ.ค. 2549 – มี.ค.2554

7. ผศ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

มี.ค. 2554 – ก.พ.2557

8. นายพิระวัฒน์  ศิริแก้วสกุล

ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน