คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม

  • วัตถุประสงค์

การดำเนินการของชมรม จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมือง หรือเพื่อลัทธิศาสนาใด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1.  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อสาร ระหว่างผู้ปกครอง – ครู และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

2.  เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน การแก้ปัญหา  การอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ

3.  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

4.  เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา สื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

5. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ชมรม บุคคล หรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และอาชีพในอนาคตของ นักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล