Get Adobe Flash player

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม

ชมรม63-2

การดำเนินการของชมรม จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นไปเพื่อ พรรคการเมือง หรือเพื่อลัทธิศาสนาใด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อสาร ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และ ผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

2. เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษา ของนักเรียน การแก้ปัญหา การอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพ สมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ

3. เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

4. เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา สื่อและอุปกรณ์ เพื่อการศึกษา

5. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ชมรม บุคคล ห รือคณะบุคคล ทั้งในส่วนของ รัฐและเอกชน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการศึกษา และอาชีพในอนาคต ของนักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล

 

ชมรม63-4

ตราสัญลักษณ์

logochomrum

อัตราค่าสมาชิก

  • อัตราค่าสมาชิก
  1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 100 บาทต่อคน ในแต่ละระดับ
  2. ค่าบำรุงชมรมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ทำเนียบประธานชมรมฯ

ทำเนียบประธานชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 

 

ชื่อ - สกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. นายสุชาติ ประทีประวณิช

ส.ค. 2530 – ก.ค. 2531

2. นางวิลัย เหล่าวิโรจนกุล

ส.ค. 2531 – ก.ค. 2533

3. นายชนะ สมใจวงษ์

ส.ค. 2533 – ก.ค. 2536

4. นางอมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

ส.ค. 2536 – ก.ค. 2543

5. ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ

ส.ค. 2543 – ธ.ค. 2549

6. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์

ธ.ค. 2549 – มี.ค.2554

7. ผศ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

มี.ค. 2554 – ก.พ.2557

8. นายพิระวัฒน์  ศิริแก้วสกุล

ก.ย. 2557 – พ.ย.2559

9. นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์

ธ.ค.2559 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการชมรมฯ

คณะกรรมการ...ชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

 

๑. นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์

ประธานชมรมฯ

๒. นางยุวดี อุปนันท์

รองประธานชมรมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ฤทธิรอด

รองประธานชมรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

เลขาธิการชมรมฯ

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา สายแก้ว

นายทะเบียน

๖. นางสาวปัทมาพร ฉายพุทธ

ผู้ช่วยนายทะเบียน

๗. นายนที สุจริตประกอบค้า

เหรัญญิก

๘. นางสาวเนตรทราย สัสดีไกรสร

ผู้ช่วยเหรัญญิก

๙. นางเบญจมาภรณ์ มามุข

ประชาสัมพันธ์

๑๐. นางปวีณ์ริศา อภิชาสุขไพศาล

ปฏิคมและสวัสดิการ

๑๑. นายไชโย ลี้วระ

ผู้ช่วยปฏิคมและสวัสดิการ

๑๒. นายวรกร แวะสอน

ฝ่ายกิจกรรม

๑๓. นางนลินทิพย์ อ่องสมบัติ

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

๑๔. นายลือชัย หอมสาย

เลขานุการ

๑๕. นางสาวเปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖. นางภารภี จันทร์มหา

สาราณียกร

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายมัธยมศึกษา

๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ประสานพานิช

รองผู้อำนวยการฝ่ายฝ่ายประถมศึกษา

๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทับทิม สุริยสุภาพงศ์

 

๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดใจ ศรีจามร

 

๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมิตร ถิ่นปัญญา

 

๒๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชิต เผือกนอก

 

๒๓. อาจารย์ไพทูล นารคร

 

๒๔. อาจารย์เจษฎามาศ คงสวัสดิ์

 

๒๕. อาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ หัสมินทร์

 

๒๖. อาจารย์ธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช

 

๒๗. อาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า

 

๒๘. อาจารย์ศรีประไพ เพียนอก

 

๒๙. อาจารย์จีรนันทร์ แก่นนาคำ

 

๓๐. อาจารย์ปิยกุล สอนไว

 

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1700990
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
132
638
3698
17972
24035
1612871
1700990

Your IP: 10.101.109.132
Server Time: 2020-08-12 10:40:26

ผู้ชมออนไลน์

มี 6 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4