Get Adobe Flash player

คนดี ศรีมอดินแดง

kkudn-03

 

รายชื่อนักเรียนที่ทำความดี ( โครงการคนดี ศรีมอดินแดง)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล

 

 

ที่

ชื่อ -สกุล

ห้อง

รายการ

วัน/เวลา

1

อ. กุลธิดา        ทองนำ

อาจารย์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

27 พ.ค. 62

2

นายวสุวรรธ์     จำปาวงษ์

ม.5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

28 พ.ค. 62

3

อ.สุรเชษฐ์        สันต์สวัสดิ์

อาจารย์

เก็บนาฬิกาข้อมือ คาสิโอ

เก็บแว่นสายตา

29 พ.ค. 62

10 มิ.ย. 62

4

อ.ฝึกสอนพลศึกษา

อาจารย์

เก็บเสื้อกันหนาว

29 พ.ค. 62

5

ดญ. ปิยธิดา    ตันติรุ่งปกรณ์

ม.2/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

30 พ.ค. 62

6

ดช. ชัชชวิญ    ต้นงาม

ม.2/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

4 มิ.ย. 62

7

นักการภารโรง วันชัย

นักการฯ

เก็บกระเป๋าเงิน

5 มิ.ย. 62

8

ดช. นภัส        สมสวัสดิ์

ม.3/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

17 มิ.ย. 62

9

ดช.สรวิศณ์    สุวรรณปักษิณ

ม.1/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

11  มิ.ย. 62

10

นายธิติวัฒน์   อนันตริยกุล

ม.5/3

เก็บแบตเตอร์รีสำรองพร้อมสายชาร์ท

12  มิ.ย. 62

11

นายนภัทร           หลักแก้ว

ม.6/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

14  มิ.ย. 62

 12

นักการหญิง         ป้าเพ็ญ

นักการ

เก็บกระเป๋าผ้าสีเหลือง

14  มิ.ย. 62

13

นายเกียรติศักดิ์     สุขศิลป์

ม.3/4

เก็บนาฬิกาออกกำลังกาย

17 มิ.ย. 62

14

นายสมพร          แก้วกงพาน

นักการ

เก็บนาฬิกาออกกำลังกาย  จี-ช็อค สีดำ

17 มิ.ย. 62

15

ดช.ณฐกฤษ       ผาสุก

ดช.ชยทัช           สบายใจ

ป.5/3

ป.5/4

เก็บกระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียน

17 มิ.ย. 62

16

กลุ่มหมอช้างแฟมิลี

ม.5/3/4

เก็บกระเป๋าใส่เงินได้

17 มิ.ย. 62

17

ดญ.กัญจนพร      หาญเชิงชัย

ม.3/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

17 มิ.ย. 62

18

นส.ประภาวรินท์    ทารักษา

ม.6/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

19   มิ.ย. 62

19

นายพิสิษฐ์           พรมณี

นายเธียรธัช          ชาทอง

ม.6/3

ม.6/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

25  มิ.ย. 62

20

ดญ.รมิตา            ตระกาลไทย

ม.1/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

26  มิ.ย. 62

21

นส. ปวริศา          สมุทรศรี 

ม.5/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

26  มิ.ย. 62

22

นส. อินทุกร         ขันแก้ว

นส.ญาดา            ภักดี

ม.6/4

ม.6/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

28  มิ.ย. 62

23

นส. ปานเรขา       สิงห์ชา

ม.4/5

เก็บกระเป๋าใส่เงินสีดำ

28  มิ.ย. 62

24

ดญ.ปานฤทัย       ธงคาศรี และเพื่อนๆ

 ม.1/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

1  ก.ค.  62

25

ดญ. จีรภิญญา      จันทรเนตร

ม.2/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

5  ก.ค.  62

26

ดช.ภัทรดนัย          สุวงษ์

ม.1/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง27

ดช.ปัณณรุจน์        จิรวัชรีพงศ์

ม.1/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง28

นส.จันทกานต์        ใจเมือง

ม.6/3

เก็บหมวกยุวกาชาด29

นายธนัชชนม์          เหล่าจูม

ม.3/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง30

นายณภาส             พงษ์อุดมกุล

ม.4/4

เก็บเสื้อวอร์มได้31

อ.ประยุทธ              ไชยคำ

อาจารย์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง32

ดญ.ณมน               วัฒเนสก์

ดญ.พิชญาดา         สีหานู

ดญ.จิณัฐตา           คำบึงกลาง

ม.3/3

ม.3/3

ม.3/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง33

นายปณิธาน        อริยานันทพงศ์

ม.4/3

เก็บเสื้อวอร์มโรงเรียนได้34

นายณภัส               สมสวัสดิ์

ม.3/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง35

นักการ วันชัย          ทาเภา

นักการฯ

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง36

ดช.กันต์ธีร์              สีหามาตย์

ม.1/4

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง37

นส.วนิดา                ไชยสีหา

อ.ฝึกสอน

เก็บกระเป๋าผ้าสีชมพู38

ดญ.วรินยุพา         งามเจริญวงศ์

ม.2/1

เก็บตลับแป้งทาหน้าได้ 

(26 ก.ค 62  เวลา 9.00 น . )

39

นายนันทพงศ์         วิชาดี

ม.4/5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  

( 26 ก.ค 62 เวลา 11.20 น.)

40

นส. กานต์ชนก      กาพย์ไกรแก้ว

ม.5/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  

( 30 ก.ค.62 เวลา 07.50 น.)

41

ดช.คณพศ            มูลมณี

ดช. แทนคุณ         อุชาดี

ม.1/4

ม.1/4

เก็บโทรศัพท์มือถือได้  

( 30 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น.)

42

ดช.ภาคภูมิ           ชมภูบุตร

ม2/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  

(30 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น.)

43

ดญ.กนกวรรณ        ดาราพรหม

ม.1/3

เก็บหมวกยุวกาชาด           

(30 ก.ค. 2562 เวลา 16.00 น.)

44

นายธนัชชนม์          เหล่าจูม

ม.3/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง        

( 30 ก.ค. 62    เวลา 13.00 น.)

45

ดญปวีณรัตน์         ศรีเกียรติเกษม         

ม.2/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

     ( 30 ก.ค. 62    เวลา 13.00 น.)           

46

ดช. พฤฒิพงศ์        คงสวัสดิ์

ดช.พัฒน์เชษฐ์       มนูญวงศ์ 

ม.1/1

ม.1/1

เก็บหูฟังไร้สาย  1  ชุด

 

47

นายพันธุ์พิทักษ์      พงษ์สะพัง

ม.6/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

(  5 ส.ค. 62    เวลา 12.50 น.)

48

นางกัลยา              รัตนวงค์

แม่บ้าน

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

(  5 ส.ค. 62    เวลา 9.00 น. )

 

49

นส. วชิรญาน์         สิมหล้า

ม.6/5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

(  5 ส.ค. 62    เวลา 9.00 น. )

50

ดญ.กัญญานัฐ       จันทรเสนา

ม.3/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

27  ม.ค. 63

51

ดญ.จอมใจ           ศักดิ์สุภาพ        

ม.2/1

เก็บกระเป๋าสะพายข้างได้

14  ม.ค. 63

52

นายนภัส             สมสวัสดิ์

 

ม.3/2

- เก็บแว่นตาได้ที่ห้องน้ำชายอาคารอเนกประสงค์

        - เก็บเงินได้จำนวนหนึ่งที่ศาลาแดง

29  ม.ค. 63

30  ม.ค. 63

53

ดญ.ปาณิฌานันท์     เชิงหอม 

ดญ.ณิชา              จันทโกศล

ม.1/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

30  ม.ค. 63

54

อ.นิมิตตา             ปะการะโต

อาจารย์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

30  ม.ค. 63

55

ดญ.นพธีรา        เร่งรุ่งโรจน์

ม.2/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

3 ก.พ. 63

56

อ.ศุภรณ์          จารุจรณ

อาจารย์

เก็บกระเป๋าเอกสารได้มีสิ่งของหลายรายการ

29  ม.ค. 63

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 


26

ดช.ภัทรดนัย          สุวงษ์

ม.1/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

27

ดช.ปัณณรุจน์        จิรวัชรีพงศ์

ม.1/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

28

นส.จันทกานต์        ใจเมือง

ม.6/3

เก็บหมวกยุวกาชาด

29

นายธนัชชนม์          เหล่าจูม

ม.3/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

30

นายณภาส             พงษ์อุดมกุล

ม.4/4

เก็บเสื้อวอร์มได้

31

อ.ประยุทธ              ไชยคำ

อาจารย์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

32

ดญ.ณมน               วัฒเนสก์

ดญ.พิชญาดา         สีหานู

ดญ.จิณัฐตา           คำบึงกลาง

ม.3/3

ม.3/3

ม.3/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

33

นายปณิธาน        อริยานันทพงศ์

ม.4/3

เก็บเสื้อวอร์มโรงเรียนได้

34

นายณภัส               สมสวัสดิ์

ม.3/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

35

นักการ วันชัย          ทาเภา

นักการฯ

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง

36

ดช.กันต์ธีร์              สีหามาตย์

ม.1/4

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง

37

นส.วนิดา                ไชยสีหา

อ.ฝึกสอน

เก็บกระเป๋าผ้าสีชมพู

38

ดญ.วรินยุพา         งามเจริญวงศ์

ม.2/1

เก็บตลับแป้งทาหน้าได้ (26 ก.ค 62  เวลา 9.00 น . )

39

นายนันทพงศ์         วิชาดี

ม.4/5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  ( 26 ก.ค 62 เวลา 11.20 น.)

40

นส. กานต์ชนก      กาพย์ไกรแก้ว

ม.5/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  ( 30 ก.ค.62 เวลา 07.50 น.)

41

ดช.คณพศ            มูลมณี

ดช. แทนคุณ         อุชาดี

ม.1/4

ม.1/4

เก็บโทรศัพท์มือถือได้  ( 30 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น.)

42

ดช.ภาคภูมิ           ชมภูบุตร

ม2/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  (30 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น.)

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1700976
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
118
638
3684
17972
24021
1612871
1700976

Your IP: 10.101.109.132
Server Time: 2020-08-12 10:02:34

ผู้ชมออนไลน์

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4