บทคัดย่องานวิจัย

เรื่อง : การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง แบบรูปและความสัมพันธ์ ในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Approach) และ วิธีการแบบเปิด (Lesson Study). งานวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง). อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผู้อ านวยการ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น   ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)

เรื่อง : การศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นที่การปฏิบัติ  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

เรื่อง : The Study of Process and Learning Achievement Outcomes of Experiential Learning and Task-Based Learning Model in Supplementary English Writing Course for Grade 8 students of Khon Kaen Demonstration School (Modindang)

เรื่อง : การศึกษากระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

เรื่อง : The Study of Process and Learning Management Outcomes implementing Lesson Study and Open Approach in English Language Subject for Grade 8 students of Khon Kaen Demonstration School (Modindang)

เรื่อง : การศึกษากระบวนการและผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

เรื่อง : The Study of Process and Learning Management Outcomes implementing Lesson Study and Open Approach in English Language Subject for Grade 8 students of Khon Kaen Demonstration School (Modindang)