Get Adobe Flash player

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม

  • วัตถุประสงค์

การดำเนินการของชมรม จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมือง หรือเพื่อลัทธิศาสนาใด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1.  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อสาร ระหว่างผู้ปกครอง – ครู และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

2.  เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน การแก้ปัญหา  การอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ

3.  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

4.  เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา สื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

5. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ชมรม บุคคล หรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และอาชีพในอนาคตของ นักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล

 

 

ตราสัญลักษณ์

logochomrum

อัตราค่าสมาชิก

  • อัตราค่าสมาชิก
  1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 100 บาทต่อคน ในแต่ละระดับ
  2. ค่าบำรุงชมรมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ทำเนียบประธานชมรมฯ

ทำเนียบประธานชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 

 

ชื่อ - สกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. นายสุชาติ ประทีประวณิช

ส.ค. 2530 – ก.ค. 2531

2. นางวิลัย เหล่าวิโรจนกุล

ส.ค. 2531 – ก.ค. 2533

3. นายชนะ สมใจวงษ์

ส.ค. 2533 – ก.ค. 2536

4. นางอมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

ส.ค. 2536 – ก.ค. 2543

5. ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ

ส.ค. 2543 – ธ.ค. 2549

6. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์

ธ.ค. 2549 – มี.ค.2554

7. ผศ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

มี.ค. 2554 – ก.พ.2557

8. นายพิระวัฒน์  ศิริแก้วสกุล

ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน

คณะกรรมการชมรมฯ

คณะกรรมการ...ชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

 

1 นายพิระวัฒน์ ศิริแก้วสกุล ประธานชมรมฯ
2 ผศ.ณิชานันทน์ ปัญญาเอก รองประธานชมรมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา
3 นายลือชัย หอมสาย รองประธานชมรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา
4 นางพวงทอง พูลเรือง เลขาธิการชมรมฯ
5 นางระพีภรณ์ คูอุดมเลิศ นายทะเบียน
6 นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ เหรัญญิก
7 นางสาวรัชดาพร ขาวกงจักร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นางเบ็ญจมาภรณ์ มามุข ประชาสัมพันธ์
9 นางรัชนี หอวิจิตร ปฏิคม
10 พญ.พัทธวรรณ มนตรีรตินันท์ ปฏิคม
11 นางยุวดี อุปนันท์ ปฏิคม
12 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ กรรมการ
13 รศ.พรเทพ ถนนแก้ว กรรมการ
14 นายสัมฤทธิ์ ศรีสำราญ กรรมการ
15 นายปราโมช กิมรัชต์โชติ กรรมการ
16 นายสุรพงศ์ ใจเมือง กรรมการ
17 นางสายชล จิตภิลัย กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
18 ผศ.อารีย์ พาวัฒนา กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
19 ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพาณิช กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
20 นายธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
21 ผศ.พรพิมล ชูสอน กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
22 ผศ.ประทานพร แจ่มเจริญทรัพย์ กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
23 นางจรรยา ศรีสำราญ กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
24 ผศ.พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
25 นางนภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
26 นางศุภร จารุจรณ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
27 นางสายหยุด ขันขวา กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
28 นางชุติมา วงษ์พระลับ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
29 ผศ.วิชิต เผือกนอก กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
30 นางเกษราภรณ์ สรวลเส กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา

 

 

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1547139
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
162
1790
12339
39582
105815
1417893
1547139

Your IP: 10.101.109.132
Server Time: 2020-05-31 08:13:10

ผู้ชมออนไลน์

มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4