เนื้อหา

ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น

111

 

 

นายณัฐบูรณ์  ศิริแสงตระกูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนโครงการ วมว.มข. ได้รับคัดเลือกจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ. 2561

 

222

 

333