เนื้อหา

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง The Internet and Computing Core (IC3)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี  ได้นำนักเรียนตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันโครงการสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่  ผู้มีวินัยไอซีที  ระดับประเทศ  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2557  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั่วประเทศไทย และคัดตัวแทนนักเรียนแต่ละภูมิภาค จำนวน 20,000 คน เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทน จำนวน 6 คน ในหัวข้อ เรื่อง The Internet and Computing Core (IC3)  ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  6 เหรียญทอง  ตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันและได้รับรางวัล  ได้แก่  นายนพพล   รัตนมณี  นายไพสิฐ ศิริภูธร  นายนันทพันธ์  จงปติยัตต์  นายปองพล ทรงจอหอ  นางสาวรวิภา สุวรรณโชติ  และนายจินตวัต ดุลย์จินดาชบาพร

DSC 0407

DSC 0411

DSC 0412