Get Adobe Flash player

เนื้อหา

ผลรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557

 nanotecnologyawards1ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมวันวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 โดยทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ระดับมัธยมศึกษา ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กหญิงพิมพ์ลภัส      ศรีสำราญ       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • เด็กหญิงนฤภร          แพงมา          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 • นางสาวสุจิรา           ธนานันต์         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวประเทืองสุข   มณีล้ำ  และนางสาววัชราภรณ์   ยืนชีวิต

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2557

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • นางสาววณิชา       โคตรวงศ์ษา       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1     
 • นายวสุ               ชวนะสุพิชญ์       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 • นางสาวไอซ่า       อีสฟาค ราจา      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวประเทืองสุข  มณีล้ำ  และนางสาวประภัสสร  จรไพร

นักเรียนจะมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรงและเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับประเทศ ในค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กหญิงชลลดา              จิระวงศ์ประภา     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • เด็กหญิงปริณดา             ปัญญาเอก          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • เด็กหญิงศวิตา               สุพรรณเภสัช       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

อาจารย์ที่ปรึกษา   นายสุรเชษฐ์   สันต์สวัสดิ์

รางวัลเชิดชูเกียรติ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • นางสาวนภัสนันท์        ลาธรรม               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 • นายพิชญานน             หาญพานิชย์         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 • นายฐิติ                    พิทยาวุธวินิจ         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายพรพิทักษ์  จะริรัมย์  และนางสาวศิริขวัญ  ศรีวิไล

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2557

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาชีวภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ศรีสำราญ        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 • เด็กหญิงนฤภร       แพงมา           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 • เด็กหญิงณัฐวดี      ศรีธรณ์           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายอัครวัฒน์   ศรีสวัสดิ์ และนางสาวประภัสสร  จรไพร

นักเรียนจะเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับประเทศ ในค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์  สาขากายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กชายศิวัช          สีหาราช              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 • เด็กหญิงจรรยพร     โกฏิมนัสวนิชย์        ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 • เด็กหญิงปราญชลี    คงศรี                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวประเทืองสุข  มณีล้ำ  และ นางสาววิภาดา  ชัยดีจันทร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ สาขากายภาพ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กชายกันตภณ      ว่องวัจนะ             ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 • เด็กชายเกน           อิชิดะ                 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 • เด็กหญิงนัทธ์หทัย   ศรแผลง              ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาวศิริขวัญ   ศรีวิไล

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์   ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2557

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กหญิงไพรินทร์         ชัยมณี            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
 • นางสาวกรกนก           เฮ้าประมงค์       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 • นางสาวณัฐธิดา           ดาราพรม         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายอัครวัฒน์   ศรีสวัสดิ์ และ นางสาวประภัสสร   จรไพร

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททีม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กหญิงธมนวรรณ       เย็นญา            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 • เด็กหญิงจตุพร            พื้นชมพู          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 • เด็กหญิงชาลินี            ทองยศ           ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวประเทืองสุข   มณีล้ำ และนางสาวประภัสสร  จรไพร

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กหญิงธมนวรรณ       เย็นญา                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 • เด็กหญิงจตุพร            พื้นชมพู               ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 • เด็กหญิงชาลินี            ทองยศ                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

อาจารย์ที่ปรึกษา  นางสาววิภาดา   ชัยดีจันทร์ และ นางสาวประภัสสร   จรไพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่

 • เด็กหญิงไพรินทร์ ชัยมณี                ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4
 • นางสาวกรกนก   เฮ้าประมงค์          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 • นางสาวณัฐธิดา   ดาราพรม            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

อาจารย์ที่ปรึกษา  นายอัครวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  และนางสาวประภัสสร  จรไพร

 

สายตรงรองผู้อำนวยการ

Secondary-56

สำหรับบุคลากร

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1202655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
239
386
2252
3283
8224
1177743
1202655

Your IP: 54.82.119.116
Server Time: 2019-04-21 11:56:25

ผู้ชมออนไลน์

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

portfolio4