Get Adobe Flash player

แนะนำผบรหารใหม

200862

win56-3

tcas62

Sufficient Economy for Sustainable Future

..................................................................................................................................................

รางวัลอื่นๆ ที่ภาคภูมิใจ 

 

___>>_คลิกเพื่อชมรางวัลอื่นๆ_<<__

      roob56

คณะกรรมการชมรมฯ

คณะกรรมการ...ชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

 

1 นายพิระวัฒน์ ศิริแก้วสกุล ประธานชมรมฯ
2 ผศ.ณิชานันทน์ ปัญญาเอก รองประธานชมรมฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา
3 นายลือชัย หอมสาย รองประธานชมรมฯ ฝ่ายประถมศึกษา
4 นางพวงทอง พูลเรือง เลขาธิการชมรมฯ
5 นางระพีภรณ์ คูอุดมเลิศ นายทะเบียน
6 นางณัฐธีราพร ว่องกลกิจศิลป์ เหรัญญิก
7 นางสาวรัชดาพร ขาวกงจักร ผู้ช่วยเหรัญญิก
8 นางเบ็ญจมาภรณ์ มามุข ประชาสัมพันธ์
9 นางรัชนี หอวิจิตร ปฏิคม
10 พญ.พัทธวรรณ มนตรีรตินันท์ ปฏิคม
11 นางยุวดี อุปนันท์ ปฏิคม
12 รศ.ชูชาติ กมลเลิศ กรรมการ
13 รศ.พรเทพ ถนนแก้ว กรรมการ
14 นายสัมฤทธิ์ ศรีสำราญ กรรมการ
15 นายปราโมช กิมรัชต์โชติ กรรมการ
16 นายสุรพงศ์ ใจเมือง กรรมการ
17 นางสายชล จิตภิลัย กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
18 ผศ.อารีย์ พาวัฒนา กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
19 ผศ.สุภาภรณ์ ประสานพาณิช กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
20 นายธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
21 ผศ.พรพิมล ชูสอน กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
22 ผศ.ประทานพร แจ่มเจริญทรัพย์ กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
23 นางจรรยา ศรีสำราญ กรรมการฝ่ายประถมศึกษา
24 ผศ.พิสูตร บรรดาศักดิ์ไพศาล กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
25 นางนภาพรรณ เอี่ยมสำอางค์ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
26 นางศุภร จารุจรณ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
27 นางสายหยุด ขันขวา กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
28 นางชุติมา วงษ์พระลับ กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
29 ผศ.วิชิต เผือกนอก กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา
30 นางเกษราภรณ์ สรวลเส กรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา

 

 

ทำเนียบประธานชมรมฯ

ทำเนียบประธานชมรมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) 

 

ชื่อ - สกุล

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. นายสุชาติ ประทีประวณิช

ส.ค. 2530 – ก.ค. 2531

2. นางวิลัย เหล่าวิโรจนกุล

ส.ค. 2531 – ก.ค. 2533

3. นายชนะ สมใจวงษ์

ส.ค. 2533 – ก.ค. 2536

4. นางอมรรัตน์ ประเสริฐช่วง

ส.ค. 2536 – ก.ค. 2543

5. ผศ.นพ.สุรพล วีระศิริ

ส.ค. 2543 – ธ.ค. 2549

6. รศ.ทพ.ดร.สุวิทย์ อุดมพาณิชย์

ธ.ค. 2549 – มี.ค.2554

7. ผศ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

มี.ค. 2554 – ก.พ.2557

8. นายพิระวัฒน์  ศิริแก้วสกุล

ก.ย. 2557 – ปัจจุบัน

อัตราค่าสมาชิก

 • อัตราค่าสมาชิก
 1. ค่าธรรมเนียมสมาชิกแรกเข้า 100 บาทต่อคน ในแต่ละระดับ
 2. ค่าบำรุงชมรมเป็นรายปีๆ ละ 300 บาทต่อนักเรียน 1 คน

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งชมรม

 • วัตถุประสงค์

การดำเนินการของชมรม จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน กฎหมาย ศีลธรรมอันดีงาม และไม่เป็นไปเพื่อพรรคการเมือง หรือเพื่อลัทธิศาสนาใด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 

1.  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ มีการสื่อสาร ระหว่างผู้ปกครอง – ครู และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน

2.  เพื่อให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียน การแก้ปัญหา  การอบรมสั่งสอนนักเรียน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความประพฤติดี มีวัฒนธรรม และสุขภาพสมบูรณ์ เป็นพลเมืองดีของชาติ

3.  เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน

4.  เพื่อส่งเสริมสวัสดิการในด้านทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล การกีฬา สื่อและอุปกรณ์เพื่อการศึกษา

5. เพื่อให้ความร่วมมือประสานงานกับหน่วยงาน องค์กร ชมรม บุคคล หรือคณะบุคคล ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางด้านการศึกษา และอาชีพในอนาคตของ นักเรียน หรือเพื่อสาธารณกุศล

 

 

ตราสัญลักษณ์

logochomrum

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แนะนำผู้บริหารใหม่ (696)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร ในการดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนฯ ด้วยผู้บริหารชุดเดิมได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งลง โรงเรียนฯ จึงได้จัดตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ในการบริหารโรงเรียนฯ ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ...

  อ่านต่อ: แนะนำผู้บริหารใ...

 • ประกาศผลสอบ วมว. รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2562 (2735)

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (โครงการ วมว.-มข.) รอบแรก ตามลิ้งด้านล่างนี้http://edge.inet.swiftserve.com/POCMOST/filemost/ncCd0dnYgu8jYYbe.pdfรายละเอียดประกาศและขั้นตอนการเข้าสอบ รอบที่ 2 สามารถเข้าดูได้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้ Link : https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php

  อ่านต่อ: ประกาศผลสอบ...

 • ขอยกเลิกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) (1347)

       ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ไปแล้วนั้น      บัดนี้ขอยกเลิกข้อความที่ประกาศทั้งหมด เนื่องจากข้อความในประกาศมีความผิดพลาด ต้องกราบขออภัยสำหรับทุกท่าน และขอความกรุณาท่านที่สนใจ ได้โปรดติดตามประกาศฉบับใหม่เร็วๆ นี้ ได้ที่เฟสบุคแฟนเพจและเว็บไซต์ของโรงเรียน ...

  อ่านต่อ: ขอยกเลิกประชาสั...

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

ฝ่ายวิชาการ Academic

amic002

amic004

amic009
amic008
amic005

สำหรับบุคลากร

เว็บลิงค์...

moe

krsp

gbk

chpk1

ttv

otbec

sms

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1292441
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1031
674
1031
4363
12758
1261814
1292441

Your IP: 3.227.249.234
Server Time: 2019-10-21 16:40:57

ผู้ชมออนไลน์

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

amic007

 

portfolio4

e-learning2

Tutorialsci resizemath resizethai resizesoc resizetech resizeeng resizeart resizehealth resize

ac4