Get Adobe Flash player

แนะนำผบรหารใหม

200862

win56-3

tcas62

Sufficient Economy for Sustainable Future

..................................................................................................................................................

รางวัลอื่นๆ ที่ภาคภูมิใจ 

 

___>>_คลิกเพื่อชมรางวัลอื่นๆ_<<__

      roob56

คนดี ศรีมอดินแดง

kkudn-03

 

รายชื่อนักเรียนที่ทำความดี ( โครงการคนดี ศรีมอดินแดง)

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2562

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากล

 

 

ที่

ชื่อ -สกุล

ห้อง

รายการ

วัน/เวลา

1

อ. กุลธิดา        ทองนำ

อาจารย์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

27 พ.ค. 62

2

นายวสุวรรธ์     จำปาวงษ์

ม.5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

28 พ.ค. 62

3

อ.สุรเชษฐ์        สันต์สวัสดิ์

อาจารย์

เก็บนาฬิกาข้อมือ คาสิโอ

เก็บแว่นสายตา

29 พ.ค. 62

10 มิ.ย. 62

4

อ.ฝึกสอนพลศึกษา

อาจารย์

เก็บเสื้อกันหนาว

29 พ.ค. 62

5

ดญ. ปิยธิดา    ตันติรุ่งปกรณ์

ม.2/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

30 พ.ค. 62

6

ดช. ชัชชวิญ    ต้นงาม

ม.2/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

4 มิ.ย. 62

7

นักการภารโรง วันชัย

นักการฯ

เก็บกระเป๋าเงิน

5 มิ.ย. 62

8

ดช. นภัส        สมสวัสดิ์

ม.3/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

17 มิ.ย. 62

9

ดช.สรวิศณ์    สุวรรณปักษิณ

ม.1/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

11  มิ.ย. 62

10

นายธิติวัฒน์   อนันตริยกุล

ม.5/3

เก็บแบตเตอร์รีสำรองพร้อมสายชาร์ท

12  มิ.ย. 62

11

นายนภัทร           หลักแก้ว

ม.6/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

14  มิ.ย. 62

 12

นักการหญิง         ป้าเพ็ญ

นักการ

เก็บกระเป๋าผ้าสีเหลือง

14  มิ.ย. 62

13

นายเกียรติศักดิ์     สุขศิลป์

ม.3/4

เก็บนาฬิกาออกกำลังกาย

17 มิ.ย. 62

14

นายสมพร          แก้วกงพาน

นักการ

เก็บนาฬิกาออกกำลังกาย  จี-ช็อค สีดำ

17 มิ.ย. 62

15

ดช.ณฐกฤษ       ผาสุก

ดช.ชยทัช           สบายใจ

ป.5/3

ป.5/4

เก็บกระเป๋าใส่อุปกรณ์การเรียน

17 มิ.ย. 62

16

กลุ่มหมอช้างแฟมิลี

ม.5/3/4

เก็บกระเป๋าใส่เงินได้

17 มิ.ย. 62

17

ดญ.กัญจนพร      หาญเชิงชัย

ม.3/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

17 มิ.ย. 62

18

นส.ประภาวรินท์    ทารักษา

ม.6/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

19   มิ.ย. 62

19

นายพิสิษฐ์           พรมณี

นายเธียรธัช          ชาทอง

ม.6/3

ม.6/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

25  มิ.ย. 62

20

ดญ.รมิตา            ตระกาลไทย

ม.1/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

26  มิ.ย. 62

21

นส. ปวริศา          สมุทรศรี 

ม.5/1

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

26  มิ.ย. 62

22

นส. อินทุกร         ขันแก้ว

นส.ญาดา            ภักดี

ม.6/4

ม.6/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

28  มิ.ย. 62

23

นส. ปานเรขา       สิงห์ชา

ม.4/5

เก็บกระเป๋าใส่เงินสีดำ

28  มิ.ย. 62

24

ดญ.ปานฤทัย       ธงคาศรี และเพื่อนๆ

 ม.1/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

1  ก.ค.  62

25

ดญ. จีรภิญญา      จันทรเนตร

ม.2/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

5  ก.ค.  62

26

ดช.ภัทรดนัย          สุวงษ์

ม.1/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง


27

ดช.ปัณณรุจน์        จิรวัชรีพงศ์

ม.1/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง


28

นส.จันทกานต์        ใจเมือง

ม.6/3

เก็บหมวกยุวกาชาด


29

นายธนัชชนม์          เหล่าจูม

ม.3/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง


30

นายณภาส             พงษ์อุดมกุล

ม.4/4

เก็บเสื้อวอร์มได้


31

อ.ประยุทธ              ไชยคำ

อาจารย์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง


32

ดญ.ณมน               วัฒเนสก์

ดญ.พิชญาดา         สีหานู

ดญ.จิณัฐตา           คำบึงกลาง

ม.3/3

ม.3/3

ม.3/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง


33

นายปณิธาน        อริยานันทพงศ์

ม.4/3

เก็บเสื้อวอร์มโรงเรียนได้


34

นายณภัส               สมสวัสดิ์

ม.3/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง


35

นักการ วันชัย          ทาเภา

นักการฯ

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง


36

ดช.กันต์ธีร์              สีหามาตย์

ม.1/4

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง


37

นส.วนิดา                ไชยสีหา

อ.ฝึกสอน

เก็บกระเป๋าผ้าสีชมพู


38

ดญ.วรินยุพา         งามเจริญวงศ์

ม.2/1

เก็บตลับแป้งทาหน้าได้ 

(26 ก.ค 62  เวลา 9.00 น . )

39

นายนันทพงศ์         วิชาดี

ม.4/5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  

( 26 ก.ค 62 เวลา 11.20 น.)

40

นส. กานต์ชนก      กาพย์ไกรแก้ว

ม.5/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  

( 30 ก.ค.62 เวลา 07.50 น.)

41

ดช.คณพศ            มูลมณี

ดช. แทนคุณ         อุชาดี

ม.1/4

ม.1/4

เก็บโทรศัพท์มือถือได้  

( 30 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น.)

42

ดช.ภาคภูมิ           ชมภูบุตร

ม2/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  

(30 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น.)

43

ดญ.กนกวรรณ        ดาราพรหม

ม.1/3

เก็บหมวกยุวกาชาด           

(30 ก.ค. 2562 เวลา 16.00 น.)

44

นายธนัชชนม์          เหล่าจูม

ม.3/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง        

( 30 ก.ค. 62    เวลา 13.00 น.)

45

ดญปวีณรัตน์         ศรีเกียรติเกษม         

ม.2/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

     ( 30 ก.ค. 62    เวลา 13.00 น.)           

46

ดช. พฤฒิพงศ์        คงสวัสดิ์

ดช.พัฒน์เชษฐ์       มนูญวงศ์ 

ม.1/1

ม.1/1

เก็บหูฟังไร้สาย  1  ชุด

 

47

นายพันธุ์พิทักษ์      พงษ์สะพัง

ม.6/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

(  5 ส.ค. 62    เวลา 12.50 น.)

48

นางกัลยา              รัตนวงค์

แม่บ้าน

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

(  5 ส.ค. 62    เวลา 9.00 น. )

 

49

นส. วชิรญาน์         สิมหล้า

ม.6/5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง       

(  5 ส.ค. 62    เวลา 9.00 น. )

26

ดช.ภัทรดนัย          สุวงษ์

ม.1/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

27

ดช.ปัณณรุจน์        จิรวัชรีพงศ์

ม.1/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

28

นส.จันทกานต์        ใจเมือง

ม.6/3

เก็บหมวกยุวกาชาด

29

นายธนัชชนม์          เหล่าจูม

ม.3/4

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

30

นายณภาส             พงษ์อุดมกุล

ม.4/4

เก็บเสื้อวอร์มได้

31

อ.ประยุทธ              ไชยคำ

อาจารย์

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

32

ดญ.ณมน               วัฒเนสก์

ดญ.พิชญาดา         สีหานู

ดญ.จิณัฐตา           คำบึงกลาง

ม.3/3

ม.3/3

ม.3/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

33

นายปณิธาน        อริยานันทพงศ์

ม.4/3

เก็บเสื้อวอร์มโรงเรียนได้

34

นายณภัส               สมสวัสดิ์

ม.3/2

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง

35

นักการ วันชัย          ทาเภา

นักการฯ

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง

36

ดช.กันต์ธีร์              สีหามาตย์

ม.1/4

เก็บกระเป๋าเงินได้ มีเงินจำนวนหนึ่ง

37

นส.วนิดา                ไชยสีหา

อ.ฝึกสอน

เก็บกระเป๋าผ้าสีชมพู

38

ดญ.วรินยุพา         งามเจริญวงศ์

ม.2/1

เก็บตลับแป้งทาหน้าได้ (26 ก.ค 62  เวลา 9.00 น . )

39

นายนันทพงศ์         วิชาดี

ม.4/5

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  ( 26 ก.ค 62 เวลา 11.20 น.)

40

นส. กานต์ชนก      กาพย์ไกรแก้ว

ม.5/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  ( 30 ก.ค.62 เวลา 07.50 น.)

41

ดช.คณพศ            มูลมณี

ดช. แทนคุณ         อุชาดี

ม.1/4

ม.1/4

เก็บโทรศัพท์มือถือได้  ( 30 ก.ค. 62 เวลา 08.30 น.)

42

ดช.ภาคภูมิ           ชมภูบุตร

ม2/3

เก็บเงินได้จำนวนหนึ่ง  (30 ก.ค. 62 เวลา 10.00 น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แนะนำผู้บริหารใหม่ (697)

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหาร ในการดำเนินงานบริหารจัดการโรงเรียนฯ ด้วยผู้บริหารชุดเดิมได้หมดวาระในการดำรงตำแหน่งลง โรงเรียนฯ จึงได้จัดตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่ในการบริหารโรงเรียนฯ ซึ่งได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดลชัย ศรีสำราญ...

  อ่านต่อ: แนะนำผู้บริหารใ...

 • ประกาศผลสอบ วมว. รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2562 (2736)

    ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (โครงการ วมว.-มข.) รอบแรก ตามลิ้งด้านล่างนี้http://edge.inet.swiftserve.com/POCMOST/filemost/ncCd0dnYgu8jYYbe.pdfรายละเอียดประกาศและขั้นตอนการเข้าสอบ รอบที่ 2 สามารถเข้าดูได้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้ Link : https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php

  อ่านต่อ: ประกาศผลสอบ...

 • ขอยกเลิกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) (1348)

       ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเสริม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ไปแล้วนั้น      บัดนี้ขอยกเลิกข้อความที่ประกาศทั้งหมด เนื่องจากข้อความในประกาศมีความผิดพลาด ต้องกราบขออภัยสำหรับทุกท่าน และขอความกรุณาท่านที่สนใจ ได้โปรดติดตามประกาศฉบับใหม่เร็วๆ นี้ ได้ที่เฟสบุคแฟนเพจและเว็บไซต์ของโรงเรียน ...

  อ่านต่อ: ขอยกเลิกประชาสั...

สายตรงรองผู้อำนวยการ

ผศ.ดลชัย  ศรีสำราญ

Secondary-62

ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพฯ

kkudn-02

ฝ่ายวิชาการ Academic

amic002

amic004

amic009
amic008
amic005

สำหรับบุคลากร

เว็บลิงค์...

moe

krsp

gbk

chpk1

ttv

otbec

sms

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1292586
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1176
674
1176
4363
12903
1261814
1292586

Your IP: 3.227.249.234
Server Time: 2019-10-21 17:34:31

ผู้ชมออนไลน์

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

amic007

 

portfolio4

e-learning2

Tutorialsci resizemath resizethai resizesoc resizetech resizeeng resizeart resizehealth resize

ac4